ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ISO/IEC 17025:2017

H παρούσα ανακοίνωση αφορά τα διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17025 εργαστήρια που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί ως προς την νέα έκδοση του προτύπου.  Δεν αφορά τα ιατρικά εργαστήρια που έχουν διαπιστευθεί  μόνο κατά ISO 15189, ούτε τους Διοργανωτές Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών Ικανότητας που έχουν διαπιστευθεί κατά ISO/IEC 17043.

 Ισχύει η από 30.5.2019 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μετάβασης της διαπίστευσης στο ISO/IEC 17025:2017 στα παρακάτω σημεία (επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες και υπογράμμιση):

  1. Όλα πιστοποιητικά διαπίστευσης εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025:2005 δεν θα έχουν διάρκεια ισχύος που θα υπερβαίνει την 30.11.2020.
  2. Το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται από 1.7.2018 αιτήσεις διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2017 και αιτήσεις για μετάβαση στο ISO/IEC 17025:2017 από εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17025:2005.
  3. Σε κάθε περίπτωση, τα εργαστήρια που αιτούνται διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2017  και τα εργαστήρια που αιτούνται μετάβασης στο ISO/IEC 17025:2017 θα πρέπει να αποστέλλουν με την αίτηση τους, απαραίτητα, (ειδάλλως δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση) την τεκμηρίωση που θα ορίζεται στην αίτηση διαπίστευσης και στην αίτηση μετάβασης. Για την πραγματοποίηση της μετάβασης η αίτηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη, αλλιώς θα πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο σε συμπληρωματική επίσκεψη.
  4. To Ε.ΣΥ.Δ. θα δέχεται μέχρι τις 31.10.2018 αιτήσεις διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2005
  5. To Ε.ΣΥ.Δ. θα σταματήσει στις 28.2.2019 τις διαδικασίες αξιολόγησης κατά ISO/IEC 17025:2005 και στις 15.7.2019 τις αποφάσεις για αρχική διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργαστήρια που είτε δεν έχουν αξιολογηθεί κατά ISO/IEC 17025:2005 έως 28.2.2019 είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες διαπίστευσης (αποστολή τελικής έκθεσης από Επικεφαλής Αξιολογητή) έως τις 1.7.2019 θα απαιτείται επιτόπια αξιολόγηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017.
  6. Εάν δεν έχει γίνει στο πλαίσιο τακτικών επισκέψεων ή κατόπιν αιτήματος του εργαστηρίου επίσκεψη για την αξιολόγηση της μετάβασης στο ISO/IEC 17025:2017 έως τις 15.9.2020, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης έως τις 30.11.2020 και το εργαστήριο να χρειαστεί να επανυποβάλλει αίτηση για διαπίστευση, στις 1.12.2020. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα σταματήσει από τις 15.9.2019 όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης που αφορούν επιτήρηση/επαναξιολογηση/επέκταση στο ISO/IEC 17025:2005

 Η τροποποίηση γίνεται ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης του Ε.ΣΥ.Δ. στις αιτήσεις μετάβασης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τις 15.9.2019, όλες οι επιτηρήσεις/επαναξιολογήσεις/επισκέψεις για επέκταση, θα γίνονται, για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017.

Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στην αίτηση μετάβασης, είναι απαραίτητη η καταβολή τέλους το οποίο δεν είναι τέλος αρχικής αίτησης (600 ευρώ πλέον ΦΠΑ) αλλά τέλος αίτησης επέκτασης (140 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Οι αξιολογήσεις κατά ISO/ΙΕC 17025:2005 έχουν σταματήσει από τις 15.9.2019, επομένως είναι απολύτως απαραίτητο, εφόσον προγραμματίζεται η επιτήρηση του εργαστηρίου να αποσταλεί σύμφωνα με σημείο 3 της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου η αίτηση και η σχετική τεκμηρίωση για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του ISO/IEC 17025:2017. Επισημαίνεται ότι για εργαστήρια που έχουν προγραμματίσει τις επιτηρήσεις τους το υπόλοιπο του 2019, η αίτηση και η τεκμηρίωση πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατό.

Αναζήτηση