ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σε πολλούς τομείς της ζωής, όπως για παράδειγμα σε εργαστηριακές ιατρικές εξετάσεις, τόσο η ακρίβεια των μετρήσεων όσο και η ποιότητα των εξετάσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η συμμετοχή διεργαστηρικές συγκριτικές δοκιμές ικανότητας (Proficiency Test) και η χρήση υλικών αναφοράς είναι σημαντικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηρίων που πραγματοποιούν αυτές τις δοκιμές.

Η διαπίστευση εκπληρώνει μια κρίσιμη λειτουργία σε αυτό το σημείο. Είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της ικανότητας τόσο των παρόχων δοκιμών επάρκειας όσο και των παραγωγών υλικών αναφοράς, παρέχοντας ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηρίων των οποίων οι δοκιμές αποτελούν επίσης τη βάση για την εργασία άλλων τομέων – για παράδειγμα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων, της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και πολλών άλλων.

Οι παραγωγοί υλικών αναφοράς είναι μια νέα σχετικά κατηγορία φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προϋποθέτει σχετική εμπειρία και επαφή με το χώρο των εργαστηρίων. Παρέχουν υπηρεσίες στα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων αλλά και σε άλλες περιπτώσεις μετρήσεων, πχ φορείς ελέγχου. Ειδικά σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει επιπτώσεις, η ύπαρξη πιστοποιημένου υλικού αναφοράς για την μελέτη της ορθότητας της μεθόδου μέτρησης είναι ουσιαστική. Το Ε.ΣΥ.Δ. βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης του σχήματος διαπίστευσης κατά ISO 17034:2016 που είναι το σχετικό κριτήριο διαπίστευσης και ευελπιστεί να παρέχει διαπίστευση στους λίγους αλλά αξιόλογους παραγωγούς υλικών αναφοράς στον Ελλαδικό χώρο και σε γειτονικές χώρες που παρέχουν υπηρεσίες υψηλές προστιθέμενης αξίας για την εργαστηριακή υποδομή.