ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι φορείς ελέγχου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια, διότι συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι οι χρήστες δεν υφίστανται τους πιθανούς κινδύνους από προϊόντα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Για την πρόληψη και τον έλεγχο πιθανών κινδύνων, οι κυβερνητικές αρχές, εντός των πεδίων αρμοδιότητάς τους, καθορίζουν βιομηχανικές πολιτικές ασφάλειας και ρυθμίζουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που πρέπει να εκτελούνται στα προϊόντα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση ή παραγωγή τους, για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι συνθήκες ασφαλείας.