Τρόπος αναγραφής Πιστοποιητικών Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΟΕΦ-22)