ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η βιομηχανία τροφίμων είναι αναμφισβήτητα ένας στρατηγικός τομέας για την Ελληνική οικονομία. Ως αποτέλεσμα, οι διαπιστευμένες υπηρεσίες δοκιμών και πιστοποίησης τροφίμων και αγροτικών προϊόντων είναι το πιο χρήσιμο και ισχυρό εργαλείο για να ανταποκρίνεται αυτός ο τομέας στις συνεχείς εμπορικές του προκλήσεις με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα.

Οι δοκιμές σε τρόφιμα είναι μια κύρια δραστηριότητα για τα μισά τουλάχιστον από τα εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ., και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εργαστήρια επισήμου ελέγχου, για τα οποία υπάρχει και η σχετική απαίτηση από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να είναι διαπιστευμένα.

Οι δοκιμές αυτές αφορούν την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή, και την προστασία από νοθεία. Είναι δοκιμές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Ε.ΣΥ.Δ., με τις υπηρεσίες διαπίστευσης να υποστηρίζουν τα δίκτυα εθνικών εργαστηρίων για κάθε κατηγορία κινδύνων στα τρόφιμα αλλά και νέες κατηγορίες εργαστηρίων, όπως τα φυτοδιαγνωστικά.

Το Ε.ΣΥ.Δ. συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών φορέων στην αξιολόγηση των τροφίμων. Δραστηριοποιήθηκε, επίσης, ενεργά για την έκδοση του οδηγού για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και του οδηγού ΕΑ 04/09 για τις οργανοληπτικές δοκιμές.

Το Ε.ΣΥ.Δ. αυτήν την περίοδο αναπτύσσει τις διαδικασίες διαπίστευσης για περαιτέρω έλεγχο νοθείας και δοκιμές που σχετίζονται με την γεωγραφική προέλευση, κατόπιν αιτημάτων των εργαστηρίων.

Η νέα θεώρηση της δειγματοληψίας ως εργαστηριακή δραστηριότητα που μπορεί να διαπιστευθεί αυτόνομα από το ISO/IEC 17025 και να αξιολογηθεί με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025 ως δραστηριότητα φορέα ελέγχου που δειγματοληπτεί με σκοπό την επακόλουθη δοκιμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κατά ISO/IEC 17020, εισάγει νέες δυνατότητες για τη διαπίστευση των δοκιμών στα τρόφιμα καθώς φέρνει το εργαστήριο τροφίμων στο πεδίο. Η διαπίστευση μεθόδων δειγματοληψίας στα τρόφιμα έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και αναμένεται να γνωρίσει ιδιαίτερη ώθηση.

Επίσης, για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων αξίζει να σημειωθεί η ισχυρή σύσταση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τόσο για τη διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο των εργαστηρίων επισήμου ελέγχου (υπηρεσία που το Ε.ΣΥ.Δ. προσφέρει από το 2010) αλλά και για τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17020 των αρμοδίων αρχών (ΕΦΕΤ, ΥΑΑΤ) που πραγματοποιούν την αντίστοιχη εποπτεία της αγοράς στα τρόφιμα.