ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν μέρος της τεχνολογικής κουλτούρας στην οποία επενδύουν οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες σήμερα. Πολλές διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης συμβάλλουν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας των συστημάτων και εξοπλισμού επικοινωνίας, καθώς και της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας της πληροφορίας και της προστασίας των χρηστών.