ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ GDPR ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ), σχετικά με τον χειρισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για μια κανονιστική απαίτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων πολιτών, αναγνωρίζοντας σε αυτούς νέα δικαιώματα και αυξάνοντας την προστασία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κλινικά Εργαστήρια συγκαταλέγονται στους φορείς που διατηρούν και διαχειρίζονται στοιχεία πολιτών και με το δεδομένο ότι ένα Διαπιστευμένο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189, ήδη εφαρμόζει και διατηρεί ένα Σύστημα Ποιότητας με σχετικές πρόνοιες για το ανωτέρω θέμα, κατά την τελευταία Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Εργαστηριακής Επιτροπής της ΕΑ (EA Working Group Health Care, Laboratory Medicine), 28-29/11/2017, συζητήθηκε η αντιστοίχιση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης, καταλήγοντας σε μια πρόταση, όπου περιλαμβάνονται τα σημεία συσχέτισης, καθώς και οι πιθανές επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς εργαστηρίου. Επισημαίνεται ότι ο επισυναπτόμενος πίνακας είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός.

Αναζήτηση