ΠΡΟΣΩΠΑ

Η πιστοποίηση προσώπων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι επαγγελματίες μπορούν να αποδείξουν, μέσω εξετάσεων, την επάρκεια τους στο τομέα του ενδιαφέροντος τους. Η πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Η πιστοποίηση προσώπων παρέχει τη σιγουριά ότι ο πιστοποιηµένος πληρεί τις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης σύμφωνα µε το οποίο πιστοποιήθηκε. Στην περίπτωση που η πιστοποίηση γίνεται υπό διαπιστευµένο καθεστώς, δηλαδή από φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευµένο για το εν λόγω σχήµα, τότε η πιστοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξιοπιστία, συστηµατικότητα και κύρος, διότι ο φορέας πιστοποίησης προσώπων τεκµηριωµένα συµµορφώνεται µε ένα πλήθος απαιτήσεων που υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ELOT EN ISO/IEC 17024.

Το σύστημα είναι ευέλικτο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις για πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλαπλά πεδία, δίνοντας ένα αξιόπιστο μέσο για την κίνηση των πτυχιούχων σε επαγγελματικές διαδρομές, επιτρέποντας την συνεχή αναβάθμιση του επιστημονικού-τεχνικού δυναμικού της χώρας και την ενσωμάτωση νέων ειδικοτήτων/επαγγελμάτων και τη δια βίου μάθηση. Οι διαπιστευμένες πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων έχουν υποστηρίξει πλήθος επιδοτούμενων προγραμμάτων και το Ε.ΣΥ.Δ. έχει ανταποκριθεί με ταχύτητα σε αιτήσεις για αξιολόγηση νέων ειδικοτήτων, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 ώστε να διασφαλίζονται δίκαιες και έγκυρες εξετάσεις αλλά και η αξία των σχετικών πιστοποιήσεων.