ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ν.π.ι.δ.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας του ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ., Θησέως 7, Καλλιθέα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Ε.ΣΥ.Δ.

 

 

Κτίριο Ε.ΣΥ.Δ. (έδρα) Θησέως 7, Καλλιθέα
 

1 άτομο 2 ώρες 7:00-09:00 και 2 ώρες 18:00-20:00

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠρόσκλησηςΗ Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα www.esyd.gr,
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ23-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ08-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΝ.Π.Ι.Δ ΕΣΥΔ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΥπηρεσίες Καθαριότητας  ΤΟΥ ν.π.ι.δ. ΕΣΥΔ
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ12.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ14.880,00€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔώδεκα (12) μήνες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΈνας (1) μήνας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΟι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΙδία έσοδα
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΣαράντα πέντε ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

 

 

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

2.1 Εξοπλισμός Γραφείων

Καθαρισμός επιφάνειας σε όλα τα έπιπλα γραφείων καθώς και τα αντικείμενα     αυτών όπως τηλέφωνα, συρταριέρες κ.λ.π. και πλαϊνά αυτών.

 • Άδειασμα καλαθιών άχρηστων.
 • Απομάκρυνση των απορριμμάτων και τοποθέτηση αυτών στους κάδους του Δήμου.
 • Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των άχρηστων.
 • Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων.
 • Καθαρισμός όλων των συσκευών γραφείου.
 • Ξεσκόνισμα αρχειοθηκών, ντουλαπιών κλπ οριζόντιων επιφανειών.
 • Τοπικός καθαρισμός αποτυπωμάτων σε πρίζες, πόρτες, χειρολαβές.

2.2 Δάπεδα

 • Πλακάκι – Μάρμαρο – Πλαστικό: Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα με τα κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα όλων των δαπέδων.
 • Καθαρισμός πάρκινγκ μία φορά το μήνα.

2.3 Τουαλέτες

 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά των πλακιδίων μία φορά την εβδομάδα.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με τα κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά μέσα.
 • Άδειασμα των καλαθιών άχρηστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών.
 • Κατά τον χρόνο του καθαρισμού θα τοποθετούνται χαρτιά υγείας, κρεμοσάπουνο κλπ.
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.

2.3 Κουζίνα

 • Καθαρισμός όλων των εξωτερικών καθώς και εσωτερικών επιφανειών των ντουλαπιών.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των νεροχυτών.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των πλακιδίων.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.

2.4 Διαχωριστικοί Υαλοπίνακες

 • Στα διαχωριστικά θα γίνεται εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών και πλύσιμο όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Οι υαλοπίνακες, Θα πλένονται εσωτερικά και εξωτερικά όπου υπάρχει πρόσβαση.

 

2.5 Κλιμακοστάσια

 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.
 • Καθαρισμός των κουπαστών.

2.6 Ασανσέρ

 • Εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, πλαϊνά και καθρέφτες.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα του δαπέδου με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.

2.7 Υαλοπίνακες Παραθύρων

 • Καθαρισμός εσωτερικών υαλοπινάκων μία φορά το μήνα, όπου υπάρχει πρόσβαση.

2.8 Καθαρισμός Εξωτερικών Υαλοπινάκων

 • Καθαρισμός εξωτερικών υαλοπινάκων με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, όποτε απαιτείται με ξεχωριστή χρέωση.

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΥΔ
 •   Καθημερινά τουαλέτες, νιπτήρας τουαλέτας και σκουπίδια/καλαθάκια
 •   Καθημερινό ξεσκόνισμα οριζόντιες επιφάνειες γραφείων.
 •   Καθημερινός καθαρισμός πληκτρολογίων και οθόνες PC(στεγνά πανάκια) και τηλέφωνα
 •   Σκούπισμα-σφουγγάρισμα καθημερινά
 •   Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κεντρικού κλιμακοστάσιου 2 φορές την εβδομάδα
 •   Γυάλινη είσοδος κτιρίου καθώς και κρυστάλλινες πόρτες και η πόρτα του ασανσέρ με ΑΖΑΧ κάθε ημέρα
 •   Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών υαλοπινάκων,  ισογείου, 1 φορά το μήνα
 •   Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των νεροχυτών (πλύσιμο πιάτων, ποτηριών κ.α)
 •   Καθαρισμός αίθουσας συσκέψεων καθημερινά
 •   Καθαρισμός αίθουσας εκπαίδευσης (1ος όροφος ) καθημερινά.
 •   Καθαρισμός αίθουσας εκπαίδευσης (1ος όροφος) κατά περίπτωση εκτέλεσης εκπαιδεύσεων.
 •   Καθαρισμός εσωτερικής σκάλας (ισόγειο-5ος) καθώς και κουπαστής, περβάζι και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων δύο φορές το μήνα
 •   Καθαρισμός υπογείου μία φορά το μήνα
 •   Απόψυξη και πλύσιμο ψυγείων δύο φορές το έτος (Χριστούγεννα, καλοκαίρι)

Για τις ως άνω εργασίες το κόστος των υλικών (ajax, απορρυπαντικά πατώματος, σακύλες καλαθιών, κλπ ) επιβαρύνει την εταιρεία που θα αναλάβει την καθαριότητα .

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Ειδικότερα να τηρεί τις διατάξεις του Άρθρου 68 του Νόμου 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του Άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ/Α/88).

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι τις 23-12-2020 και ώρα 10:30 είτε ηλεκτρονικά είτε  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Θησέως 7, Καλλιθέα.

Αναζήτηση