ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ν.π.ι.δ.

 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλαξης εγκαταστάσεων του ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ., Θησέως 7, Καλλιθέα.

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠρόσκλησηςΗ Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα www.esyd.gr,
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ31-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΝ.Π.Ι.Δ ΕΣΥΔ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.π.ι.δ. ΕΣΥΔ
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ20.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ24.800,00€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔώδεκα (12) μήνες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΈνας (1) μήνας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΟι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΙδία έσοδα
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΣαράντα πέντε ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

 

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται:

Β1. Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως από:

Ø    Του άρθρου 117 του Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ø    Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ø    Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Ø    Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ø    Του Ν. 2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Ø    Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86Α΄) Τροποποίηση.

Ø     Του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ø    Του άρθρου 130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και ισχύει.

Ø    Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Ø    Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

Ø    Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Ø    Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

Β2. Την απόφαση Δ/575/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ. ν.π.ι.δ. για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής περιγραφής, ορισμός επιτροπής και αξιολόγησης προσφορών.

 

Το ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ. προσκαλεί σε υποβολή:

σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ., που βρίσκεται στην οδό Θησεώς αριθμός 7, στην Καλλιθέα, με αριθμό απασχολούμενων ατόμων είκοσι τρία (23), για χρονικό δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά και μόνο για το σύνολο της εν λόγω Υπηρεσίας.
 • Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
 • Προσφορές που αναγράφουν τιμή πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη πρόσκληση  συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία για λόγους που ορίζει ο Νόμος ή λόγοι ανωτέρας βίας, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος  είναι δεσμευτικά για τους υποψηφίους. Η Επιτροπή Παραλαβής, καθώς και το Δ.Σ επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε ένα (1) αντίτυπο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ επί ποινή απορρίψεως.

Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • το ωράριο φύλαξης, για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και τις ώρες από 7:00 έως 17:00 και αφορά το πενταόροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Αναθέτουσα Αρχή και βρίσκεται στην οδό Θησέως αριθμός 7 στην Καλλιθέα, στο οποίο απασχολούνται είκοσι τρία (23) άτομα.
 • πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας των παρασχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησής τους ISO 9001, ISO 39000 για την οδική ασφάλεια, ISO 27000 για την ασφάλεια των πληροφοριών, ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη, ISO 18000 για την υγεία και ασφάλεια, ISO 14000 για την προστασία του περιβάλλοντος ή ισοδύναμα ή νεώτερά τους.
 • την ειδική άδεια λειτουργίας και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 2518/1997 και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 του Ν.2518/1997.Στην προσφορά θα κατατεθεί αντίγραφο της σχετικής άδειας καθώς και οργανόγραμμα της εταιρείας με το αντίστοιχο προσωπικό.
 • την άδεια στολής για το προσωπικό.
 • την άδεια κατοχής ραδιοδικτύου.
 • υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτού περί μη επιβολής σε βάρος τους, πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας».
 • ο Ανάδοχος θα δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι καλύπτεται ασφαλιστικά με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνηςγια τις τυχόν ζημίες που θα προξενήσουν στο ΝΠΙΔ ή σε τρίτους, από τυχόν κακή εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων του ή των οργάνων του, αποκλειόμενης ρητώς της ευθύνης για πληρωμή λύτρων, τυχαίων γεγονότων, ή ανωτέρας βίας το οποίο και οφείλει να προσκομίσει.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε ένα (1) αντίτυπο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σα βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Επιπλέον, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα κάτωθι στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, ήτοι:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

* Σημείωση 1: Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες, και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Η τιμή θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής.

Οικονομική προσφορά η οποία υπολείπεται της ελάχιστης νόμιμης εργατικής δαπάνης (η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται πλήρως), καθώς και τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του Ν. 4046/2012, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αναζήτηση