ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΝΠΙΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ν.π.ι.δ.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ενδιαίτησης για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ., Θησέως 7, Καλλιθέα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.

Κτίριο Ε.ΣΥ.Δ. (έδρα) Θησέως 7, Καλλιθέα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣυνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Ε.ΣΥ.Δ. www.esyd.gr
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ23-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΝ.Π.Ι.Δ Ε.ΣΥ.Δ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΥπηρεσίες Ενδιαίτησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων του  ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ19.820,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ24.576,80€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΔώδεκα (12) μήνες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣΈνας (1) μήνας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΟι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΙδία έσοδα
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΣαράντα πέντε ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι τις 23/12/2019  και ώρα 12:30 είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση [email protected]  είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Θησέως 7, 17676 Καλλιθέα.

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε:

Β1. Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως από:

 • Του άρθρου 117 του Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86Α΄) Τροποποίηση.
 • Του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Του άρθρου 130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και ισχύει.
 • Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 • Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 • Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 – Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

Β2. Την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ. ν.π.ι.δ. για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής περιγραφής, ορισμός επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών.

Το ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ. προσκαλεί σε υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενδιαίτησης για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, για χρονικό διάστημα ενός έτους , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.576,8 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά και μόνο για το σύνολο της εν λόγω Υπηρεσίας.
 • Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.
 • Προσφορές που αναγράφουν τιμή πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και της σύμβασης μεταξύ του αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη πρόσκληση  συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία για λόγους που ορίζει ο Νόμος ή λόγοι ανωτέρας βίας, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος  είναι δεσμευτικά για τους υποψηφίους. Η Επιτροπή Παραλαβής, καθώς και το Δ.Σ επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σα βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας  πρόσκλησης και η υπογραφή σύμφασης καθορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Κατόπιν υπογραφής της σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά υπαιτιότητα του άλλου μέρους σε παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης, ή λόγω πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κάποιου εκ των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση παράβασης της συμβάσεως και παράλειψης του υπαιτίου συμβαλλομένου να θεραπεύσει την παράβαση εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από της σχετικής προσκλήσεώς του από τον αντισυμβαλλόμενο, ο τελευταίος θα έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας.

Στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Για την  υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων περιγράφονται ενδεικτικά προδιαγραφές ενδιαίτησης ανά ημέρα, προκειμένου να τηρηθούν ως πλαίσιο  για τις προσφορές, ώστε  επιλεγεί ο κατάλληλος προμηθευτής:

Coffee Break ανά διάλειμμα:

γαλλικός καφές, τσάι, ζαχαρίτσες, γαλατάκια, αρτοσκευάσματα.

Ποτά-αναψυκτικά:

νερό εμφιαλωμένο, χυμός πορτοκάλι, κόκα κόλα, σπράιτ.

 

Εξοπλισμός :

Πιάτα φαγητού κεραμικά, μαχαιροπήρουνα μεταλλικά, ποτήρια γυάλινα, φλιτζάνια κεραμικά, κουτάλια μεταλλικά, καφετιέρα, βραστήρας νερού

1 Σερβιτόρος ( για την εξυπηρέτηση )

 

Ελαφρύ γεύμα το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:

1 μερίδα κρέας

3 είδη συνοδευτικών

1 μερίδα σαλάτας

1 μερίδα άρτου

1 ποτήρι αναψυκτικό

1 γλυκό

 

Ενδεικτικό γεύμα 1:
Σνίτσελ χοιρινό, πουρέ πατάτας, πιροσκί με λουκάνικο, σπανακόπιτα, σαλάτα χωριάτικη, αναψυκτικό, γλυκό.

Ενδεικτικό γεύμα 2:
Σουβλάκια κοτόπουλο, κρέπες, βραστό ρύζι, κολοκυθόκεφτέδες, σαλάτα πολίτικη, αναψυκτικό, γλυκό.

Ενδεικτικό γεύμα 3:
Ρολό κοτόπουλο, πατάτες φούρνου, τυρόπιτα, πίτσα, σαλάτα σεφ, αναψυκτικό, γλυκό.

 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23-12-2019 και ώρα 12:30 είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση [email protected] είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Θησέως 7, 17676 Καλλιθέα.

Αναζήτηση