Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ΕΝ ISO27001 σχετικά με την ασφάλεια της πληροφορίας» της Πράξης με Τίτλο «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5070374