ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της σημασίας της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, δύο είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν: ποιότητα και ασφάλεια.

Πολλές διαπιστευμένες υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και πιστοποίησης δημιουργούν πλέον εμπιστοσύνη μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για την ασφάλεια και την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των εγκαταστάσεων όπου παράγονται αγαθά και υπηρεσίες.