ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι καθαρό από χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και να μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου.

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα, ούτε να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων, παθογόνων μικροοργανισμών ή μικροβίων. Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε καθαρό νερό, οι αντίστοιχες δειγματοληψίες και αναλύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17025, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εκτός των ιδιωτικών εργαστηρίων που ήταν εκ του νόμου διαπιστευμένα, έχει ξεκινήσει και η διαπίστευση εργαστηρίων των ΔΕΥΑ.

Παράλληλα, η πιστοποίηση υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πόσιμου νερού αποτελεί προϋπόθεση σε πολλές χώρες για την αποφυγή μόλυνσης του νερού και την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με βάση τις απαιτούμενες δοκιμές απόδοσης και διασφάλισης ποιότητας βάσει μετρήσεων διαπιστευμένων εργαστηρίων.