ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και χρήση διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης. Για το σκοπό αυτό, οι κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει νομοθετικά και πολιτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά μέτρα. Η συμμετοχή τεχνικά ικανών διαπιστευμένων φορέων αξιολόγησης συμμόρφωσης δίνει στην κοινωνία τη σιγουριά ότι η διαχείριση της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος διαχειρίζονται με σωστό τρόπο.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει κατά το πρότυπο ISO 17021-1 Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στο πρότυπο ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του καθώς και για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS 1221/2009 και (ΕΕ) 2018/2026.

Επίσης το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει με το πρότυπο ISO 14065 τους Φορείς Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG), για τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2018/2067 για σταθερές εγκαταστάσεις και την αεροπλοΐα και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 για τις εκπομπές CO2 στις θαλάσσιες μεταφορές.

Εκτός από τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14000 και EMAS και φορέων επαλήθευσης (για σχήματα εμπορίας ρύπων) σημαντικός είναι ο ρόλος και των εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου και μετρήσεων σε διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες και περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Τα εργαστήρια που εκτελούν δοκιμές σε λύματα, έδαφος, επιφανειακά νερά, ατμόσφαιρα και εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων αντιστοιχούν στο 30% των εργαστηρίων που είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. Η διαπίστευση της δειγματοληψίας σε συνδυασμό με μετρήσεις πεδίου δίνει τη δυνατότητα για αναγνώριση τρίτου μέρους και αύξηση της εμπιστοσύνης σε τέτοιου είδους μετρήσεις. Η αξιοπιστία των μετρήσεων και τα έγκυρα δεδομένα για την κατάσταση του περιβάλλοντος στηρίζουν την αξιοπιστία στην αποτελεσματικότητα και στη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έγκυρα δεδομένα περιβαλλοντικών μετρήσεων στηρίζουν επίσης τις διεργασίες της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχώς εμπλουτίζει το μητρώο των αξιολογητών του προκειμένου να ανταποκρίνεται σε νέες διεργασίες και νέα τεχνικά πεδία μετρήσεων και δειγματοληψιών στον τομέα του περιβάλλοντος.