ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17025:2017

Μετά από θετική ψηφοφορία στο επίπεδο του International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) η περίοδος μετάβασης για την εφαρμογή του Προτύπου ISO/IEC 17025:2017 παρατάθηκε μέχρι 1η Ιουνίου 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω πανδημίας.

Η διαπίστευση, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 765/2008 πρέπει να γίνεται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, όπως είναι η περίπτωση του ISO/IEC 17025:2017.

Η περίοδος μετάβασης έχει ήδη δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέχρι 31.12.2020.

Το Ε.ΣΥ.Δ. πρόκειται να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος Μετάβασης των διαπιστευμένων εργαστηρίων στο Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017 μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της σχετικής απόφασης του ILAC με την ένταξη της νέας περιόδου μετάβασης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναζήτηση