Ολόκληρωση έκτακτης διαξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ.

16
Ολοκληρώθηκε η έκτακτη διαξιολόγηση του ΕΣΥΔ από την

με την επιβεβαίωση σημαντικής προόδου του στη διαχείριση των αξιολογήσεων ακόμη και σε περίοδο πανδημίας και στην ολοκλήρωση του Κανονισμού για ισχυρή οργανωτική δομή που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του.

Αναζήτηση