Η Διαδικασία Διαπίστευσης περιγράφεται με λεπτομέρεια στο έγγραφο Διαδικασία Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΔΔ). Περίληψη των βημάτων που ακολουθούνται για τη χορήγηση διαπίστευσης παρατίθεται κατωτέρω.

 • Πληροφόρηση
  Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πληροφορείται σχετικά με τα Κριτήρια, τους Κανονισμούς, τα Τέλη και τη Διαδικασία Διαπίστευσης, από τα έγγραφα που εκδίδει το Ε.ΣΥ.Δ., επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα ή απευθυνόμενος στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ..
 • Aίτηση
  Ο φορέας υποβάλλει στο Ε.ΣΥ.Δ. συμπληρωμένη έντυπη αίτηση, συνοδευόμενη εις διπλούν με εγχειρίδιο για την ποιότητα και τις σχετικές διαδικασίες και καταβάλλει τα Τέλη Αίτησης.
 • Εξέταση της Αίτησης και ορισμός Oμάδας Αξιολόγησης
  Αρχικός έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων.
  Εξέταση της δυνατότητας του Ε.ΣΥ.Δ. για άμεση ανταπόκριση και, σε θετική περίπτωση, ορισμός και αποδοχή ή όχι από τον φορέα της ομάδας αξιολόγησης.
 • Προαξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα (προαιρετική)
  Εντοπισμός πιθανών σημαντικών ελλείψεων και συμπλήρωσή τους από τον φορέα.
  Οριστικοποίηση της ομάδας αξιολόγησης και προϋπολογισμός των τελών διαπίστευσης.
 • Kυρίως Αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα
  Προκαταβολή μέρους των τελών διαπίστευσης.
  Εντοπισμός μη συμμορφώσεων, πρόταση και υλοποίηση από το φορέα διορθωτικών ενεργειών.
 • Παρακολούθηση επιθεωρήσεων Φορέων Πιστοποίησης ή Φορέων Ελέγχου ή Φορέων Επαλήθευσης ή Περιβαλλοντικών Επαληθευτών
  Παρακολούθηση επιτόπου επιθεωρήσεων του φορέα, όπου απαιτείται.
  Εντοπισμός μη συμμορφώσεων, πρόταση και υλοποίηση από τον φορέα διορθωτικών ενεργειών.
 • Eισήγηση
  Εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή προς την αντίστοιχη Υπηρεσία για τη χορήγηση διαπίστευσης, η οποία στη συνέχεια εισηγείται μέσω του Εισηγητή Διαπίστευσης προς το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.
 • Έγκριση
  Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης εγκρίνει την εισήγηση, η οποία στη συνέχεια επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης στο φορέα.
  Ενημέρωση του φορέα για το προτεινόμενο πεδίο διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).
 • Xορήγηση Διαπίστευσης
  Ο φορέας, εφόσον αποδεχθεί το προταθέν ΕΠΕΔ, εξοφλεί τα τέλη διαπίστευσης και χορηγείται σε αυτόν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης.
 • Eπιτήρηση
  Για τη διατήρηση της διαπίστευσης, διενεργείται ετήσια επιτήρηση του διαπιστευμένου φορέα, ο οποίος καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη επιτήρησης.
 • Eπαναξιολόγηση
  Κάθε τέσσερα χρόνια διενεργείται συνολική επαναξιολόγηση του φορέα.

Comments are closed.