Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

  • Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
  • Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
  • Διαπιστευμένοι Φορείς
  • Οι Διαδικασίες Διαπίστευσης
  • Έντυπο Ενημέρωσης
  • Έντυπα Αιτήσεων
  • Κανονισμοί
  • Κατευθυντήριες Οδηγίες
  • Κριτήρια
Διαδικασία Διαπίστευσης

Από την αίτηση έως τη χορήγηση διαπίστευσης, οι φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι φορείς αξιολόγησης συμμόρφωσης που υποβάλλουν την αίτηση αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστευσης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. διασφαλίζει ότι ο αιτών πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης μέσω αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν τόσο πριν από τη χορήγηση ή επέκταση της διαπίστευσης όσο και κατά τη διάρκεια των φάσεων επιτήρησης και ανανέωσης.

Το πιστοποιητικό διαπίστευσης έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Διεθνής Αναγνώριση

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι πλήρες μέλος όλων των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικτύου των Φορέων Διαπίστευσης, έχοντας διαξιολογηθεί επιτυχώς από τα άλλα μέλη.

global

Διεθνής Αναγνώριση

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι πλήρες μέλος όλων των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικτύου των Φορέων Διαπίστευσης, έχοντας διαξιολογηθεί επιτυχώς από τα άλλα μέλη.

Διαπίστευση:
Βιωσιμότητα στην Οικονομική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον
Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης
9 Ιουνίου 2022