Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012