ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Όπως είναι γνωστό, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) προχώρησε το Σεπτέμβρη του 2015 στην έκδοση του αναθεωρημένου προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο ακολούθως υιοθετήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Οι Διεθνείς Οργανισμοί, International Accreditation Forum (IAF) και International Organization for Standardization (ISO), καθόρισαν ως μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του (15 Σεπτεμβρίου 2015), δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2015.

Κατά την περίοδο αυτή, οι φορείς πιστοποίησης δύνανται να εκδίδουν πιστοποιητικά μετά από επιθεώρηση στους πελάτες τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν από φορείς πιστοποίησης είτε με την έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 είτε με την έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, θεωρούνται κατά την περίοδο της μετάβασης των τριών (3) ετών, απολύτως ισοδύναμα και ισότιμα μεταξύ τους.

Αναζήτηση