ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ISO/CASCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ISO/IEC 17025 ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.:

Ο ILAC ενημέρωσε τα μέλη του για την  προσπάθεια του ISO/CASCO να συλλέξει πληροφορίες από τα Eργαστήρια που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης του συστήματος διαχείρισης τους στο νέο ISO/IEC 17025:2017. Παρακαλούμε πολύ, εφόσον έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία για να εναρμονισθείτε στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2017 να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη δ/νση https://www.surveymonkey.com/r/6MQ95ZC και αναφέρεται αποκλειστικά στην νέα έκδοση. Ο ΙSO/CASCO έχει ζητήσει, οι απαντήσεις να υποβληθούν έως 15.9.2018.

Η συνεισφορά σας θα είναι πολύτιμη.

Δ/νση Διαπίστευσης Εργαστηρίων Ε.ΣΥ.Δ.

Αναζήτηση