ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ AGRO 2-1 ΚΑΙ AGRO 2-2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Οι αναθεωρημένες εκδόσεις των Τυποποιητικών Εγγράφων AGRO 2-1 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 1: Προδιαγραφή & AGRO 2-2 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή Μέρος 2: Απαιτήσεις για την Εφαρμογή στη Φυτική Παραγωγή και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας (3η έκδοση) δημοσιεύτηκαν από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 05.12.2019. Σύμφωνα με την ως άνω αναθεωρημένη έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την πιστοποίηση ως προς τα τυποποιητικά έγγραφα AGRO 2-1 & AGRO 2-2 (4.3 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης, §4.3.1(ιδ)), προβλέπεται ότι ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065.

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης έκδοσης των υπόψη Τυποποιητικών Εγγράφων και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας, η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης χορηγούνταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 ως φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, κατωτέρω εξειδικεύονται οι απαιτήσεις της διαδικασίας διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των Τυποποιητικών Εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας:

 

1.    Η αξιολόγηση των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή – διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2, οι οποίοι είναι ήδη διαπιστευμένοι ως φορείς πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών, θα πραγματοποιείται μέσω ανασκόπησης της κατάλληλα προσαρμοσμένης τεκμηρίωσης του συστήματος του φορέα στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την πιστοποίηση προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας.

2.    Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, στο πεδίο διαπίστευσης των οποίων συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που εμπίπτουν στον αγροδιατροφικό τομέα (βιολογικά προϊόντα, GLOBALG.A.P.) και οι οποίοι δεν είναι ήδη διαπιστευμένοι ως φορείς πιστοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή – διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2, θα αξιολογηθούν καταρχήν μέσω ανασκόπησης της τεκμηρίωσης του συστήματος του φορέα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την πιστοποίηση προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας. Επιπλέον, ακολούθως απαιτείται η διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης στην πρώτη επιθεώρηση που θα διενεργήσει ο φορέας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επέκταση της διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την πιστοποίηση προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας θα χορηγείται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης  της αξιολόγησης μέσω ανασκόπησης τεκμηρίωσης υπό τη συνθήκη ότι ο φορέας δεσμεύεται να ειδοποιήσει εγκαίρως το Ε.ΣΥ.Δ. προκειμένου για τη διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης στην πρώτη επιθεώρηση που θα πραγματοποιήσει (conditional accreditation). Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί επιτόπια αξιολόγηση στην πρώτη επιθεώρηση του φορέα σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα ή κατά την επιτόπια αξιολόγηση προκύψουν σοβαρά ευρήματα που διακυβεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης και κατ’ επέκταση της χορηγηθείσας υπό συνθήκες διαπίστευσης, θα πραγματοποιείται άμεσα ανάκληση της υπόψη διαπίστευσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των υπό σημεία 1 & 2 ως άνω αναφερομένων για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας, προβλέπονται οι κάτωθι ενέργειες:

Α.   Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Πιστοποίησης καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση διαπίστευσης συνοδευόμενη από το σύνολο της τεκμηρίωσης του συστήματος του φορέα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την πιστοποίηση προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας. Η αξιολόγηση μέσω ανασκόπησης τεκμηρίωσης θα περιλαμβάνει, πλέον της ως άνω τεκμηρίωσης, οποιαδήποτε σχετικά αρχεία ή/και λοιπή τεκμηρίωση (π.χ. έγγραφα εξωτερικής προέλευσης) που κρίνονται απαραίτητα.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Πιστοποίησης που εμπίπτουν στην περίπτωση υπό σημείο 2 καλούνται να ειδοποιήσουν εγκαίρως το Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τον προγραμματισμό της διενέργειας της πρώτης επιθεώρησης σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκδόσεις των τυποποιητικών εγγράφων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο της τεκμηρίωσης που σχετίζεται με το σχεδιασμό της υπόψη επιθεώρησης.

Αναζήτηση