ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικούς ενεργειακούς πόρους (energy supply) σε συνδυασμό με την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μερικές από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτού του τομέα. Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχουν συνοδεύσει αυτήν την εξέλιξη ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της. Ένας σημαντικός αριθμός διαπιστευμένων υπηρεσιών δοκιμών, πιστοποίησης και ελέγχου δημιουργεί πλέον εμπιστοσύνη μεταξύ των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για την ασφάλεια και την ποιότητα της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας ενέργειας τόσο από μη ανανεώσιμες πηγές (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια) όσο και από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιομάζα κ.λπ.).

Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει κατά τα πρότυπα ISO 17021-1 και ISO 50003 Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στο πρότυπο ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας- Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης.