ΔΟΜΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι ελλείψεις και τα ελαττώματα μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές των πολιτών πιο άμεσα στην περίπτωση της στέγασης, αλλά και έμμεσα στα δημόσια έργα, τόσο λόγω του οικονομικού κόστους – το οποίο μπορεί να είναι πολύ υψηλό – όσο και του κοινωνικού κόστους των οχλήσεων που προκαλούνται από την επισκευή ή την αποκατάσταση λειτουργικών συνθηκών. Σε αυτό προστίθεται μια αυξανόμενη δέσμευση για περιβαλλοντικά ζητήματα στην κοινωνία μας, για την οποία η βιωσιμότητα είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας. Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των κατασκευών και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.