ΔΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ FALB

Στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαξιολόγηση (peer evaluation) από διμελή ομάδα διαξιολόγησης του Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB), του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την εφαρμογή του Κανονισμού 1221:2009 (EMAS III).

Τα αποτελέσματα της διαξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην έκθεση της ομάδας διαξιολόγησης κατά την καταληκτική συνεδρίαση ήταν επιτυχή καθώς δεν υπήρξε κανένα σημαντικό εύρημα για το Ε.ΣΥ.Δ.  που να αφορά στη διαδικασία διαπίστευσης των Περιβαλλοντικών Επαληθευτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221:2009 (EMAS III).

Αναζήτηση