ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Το Ε.ΣΥ.Δ. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του, στο χώρο της Υγείας, εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία (ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ), η οποία αφορά τα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, την αξιολόγηση της τεχνικής τους επάρκειας και την επιβεβαίωση καταλληλότητας των απεικονιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστευθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 15189 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ανεξαρτήτως του αριθμού του προσωπικού τους ή/και την έκταση των απεικονιστικών δραστηριοτήτων τους.

Αναζήτηση