ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

σε Τμήματα για τα υποέργα 1, 2 και 3 στο πλαίσιο της Πράξης ««Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

με Α/Α 171848 του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr).  Η καταληκτικής ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναζήτηση