Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης Διαπίστευσης Φορέα Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Δοκιμών σε Υλικά Πυροπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ 57165Φ.701.6, ΦΕΚ 382/Β/11-03-2011