ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017

Το Ε.ΣΥ.Δ. καθορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (1.9.2019). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του, προτείνεται το Συμβούλιο να αποφασίσει τα κάτωθι:

  1.  Μετά την 1η Νοεμβρίου 2018 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017.
  2. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

III.    Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (1η Σεπτεμβρίου 2019), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012.

  1. Τέλος, το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Ε.ΣΥ.Δ., για την ετοιμότητά τους να πιστοποιούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα ελέγχει την επάρκειά τους κατά τη διάρκεια των τακτικών επιτηρήσεων ή επαναξιολογήσεων. Για την διαδικασία μετάβασης των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης διαπίστευσης στο Ε.ΣΥ.Δ. συνοδευόμενη από την επικαιροποιημένη τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας του φορέα.
  2. Σημειώνεται ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγηση και μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. είναι :
  • η πραγματοποίηση μίας επιτυχούς επιτόπιας αξιολόγησης, τακτικής ή έκτακτης, σε πιστοποιημένο (ή υπό πιστοποίηση) κατά πελάτη του.

Αναζήτηση