ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΥΔ ΚΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α. Τα Εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα για ανεμολογικές μετρήσεις θα πρέπει μέχρι την 25.07.2020 να καλύψουν την απαίτηση για την διακρίβωση των ανεμοδεικτών σύμφωνα με την ΕΣΥΔ ΚΟ ΑΙΟΛΙΚΟ.

Β. Τα σημεία τα οποία αλλάζουν στην νέα έκδοση και αφορούν τρόπο εγκατάστασης του Ιστού θα πρέπει να εφαρμοστούν σε εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την δημοσίευση της ΚΟ ΑΙΟΛΙΚΟ στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ., ήτοι από 25.07.2019.

Γ. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τρέχουσες μετρήσεις που γίνονται από υφιστάμενες εγκαταστάσεις (οι οποίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση) προτείνεται:

  • Εφόσον έχει εκδοθεί η έκθεση με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου IEC 61400-12-1 και δεν έχει ζητήσει κάτι άλλο ο πελάτης του Εργαστηρίου ισχύει ως έχει για τις μετρήσεις του χρονικού εύρους που αναφέρεται την έκθεση.
  • Για εκθέσεις που θα εκδοθούν από δω και πέρα και βασίζονται σε μετρήσεις που λαμβάνονται από υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν:
    1. να τροποποιηθούν τα χαρακτηριστικά του Ιστού (πχ. οι αποστάσεις του εξοπλισμού στον Ιστό)  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης ή
    2. να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά μέχρι τη λήξη των μετρήσεων και με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση επικοινωνίας με τον πελάτη.

Σχετικά με τις μετρήσεις και αντίστοιχες εκθέσεις που τις περιλαμβάνουν, εφόσον αφορούν διάστημα μέχρι την 25.07.2019 είναι αποδεκτές.

Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται πλέον με μεγαλύτερη προσοχή η συμφωνία με τον πελάτη και η ξεκάθαρη ενημέρωση του από το Εργαστήριο.

Αναζήτηση