ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

ο Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (12.03.2021). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International Accreditation Forum (IAF) το έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.    

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF MD 21:2018, ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Μετά την 12η Μαρτίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.
 2. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των         πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

III.      Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (12η Μαρτίου 2021), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και BS OHSAS 18001:2007.

 1. Τέλος, το αργότερο μέχρι την 12η Μαρτίου 2019, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης πρέπει να αποστείλουν στο Ε.ΣΥ.Δ. τα ακόλουθα:
  1. Την αίτηση επέκτασης της διαπίστευσης.
  2. Τεκμηρίωση για την ετοιμότητά τους να πιστοποιούν σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.
  3. Το gap analysis καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής του ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.
  4. Τις αλλαγές στις διαδικασίες (και βάσει του ISO/IEC TS 17021-10).
  5. Υλικό εκπαίδευσης για το ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για το προσωπικό που εμπλέκεται στις διαδικασίες πιστοποίησης.
  6. Αποδείξεις εφαρμογής του IAF MD 22.
  7. Τεκμηρίωση ενημέρωσης των πελατών για την μετάβαση ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Για τους φορείς που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Ε.ΣΥ.Δ., τεκμηρίωση και για τους πελάτες του εξωτερικού.

 1. Σύμφωνα με το έγγραφο IAF MD21:2018, για τους ήδη διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, απαιτείται ως ελάχιστο η αξιολόγηση μέσω εξέτασης της (ανωτέρω) τεκμηρίωσης του φορέα για κατ’ ελάχιστον μία ανθρωποημέρα αξιολόγησης.

     Α. Εάν το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της τεκμηρίωσης είναι θετικό, τότε θα ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασης της διαπίστευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ.,

     Β. Εάν το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της τεκμηρίωσης είναι αρνητικό, τότε θα διενεργείται ή επιπρόσθετη αξιολόγηση γραφείων ή διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης ή περαιτέρω ανασκόπηση

         τεκμηρίωσης, αναλόγως τα ευρήματα της αρχικής ανασκόπησης.

 1. Εκτιμάται ότι από 1.10.2018 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Αναζήτηση