Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας με το Πρότυπο EΛOT ISO 22301:2019

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019 «Ασφάλεια και αναταξιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης- Συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας – Απαιτήσεις» εκδόθηκε στις 30.10.2019 και αντικαθιστά το ISO 22301:2012. Toν Οκτώβριο 2019 η IAF αποφάσισε (IAF Resolution 2019-17) ότι οι μεταβατικές διευθετήσεις θα διαρκέσουν 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου.

Επίσης η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων:

 • Όλες οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ISO 22301:2012 λήγουν ή ανακαλούνται μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλ  στις 30.10.2022,
 • Οι φορείς πιστοποιήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μετάβασης της διαπίστευσης στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019 έως 30.04.2021,
 • Οι φορείς πιστοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν να διενεργούν αρχικές επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 22301:2012 έως στις 30.04.2021.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την ανωτέρω απόφαση για την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019, το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας έχει ως εξής:

 • Όλες οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ISO 22301:2012 λήγουν ή ανακαλούνται μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλ στις 30.10.2022.
 • Οι φορείς πιστοποιήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μετάβασης της διαπίστευσης στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019 έως 30.04.2021.
 • Οι φορείς πιστοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν να διενεργούν αρχικές επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 22301:2012 έως στις 30.04.2021.

Το αργότερο μέχρι την 30.10.2020, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης πρέπει να αποστείλουν στο Ε.ΣΥ.Δ. τα ακόλουθα:

 1. Την αίτηση επέκτασης της διαπίστευσης (συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος αίτησης επέκτασης).
 2. Την επικαιροποιημένη τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019.
 3. Το gap analysis καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019.
 4. Υλικό εκπαίδευσης για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019 για το προσωπικό που εμπλέκεται στις διαδικασίες πιστοποίησης.
 5. Τεκμηρίωση ενημέρωσης των πελατών για την μετάβαση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019. Για τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΕΣΥΔ, τεκμηρίωση και για τους πελάτες του εξωτερικού.
 • Για τους ήδη διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, απαιτείται ως ελάχιστο η αξιολόγηση μέσω εξέτασης της (ανωτέρω) τεκμηρίωσης του φορέα για κατ’ ελάχιστον μίση ανθρωποημέρα αξιολόγησης.

             Α.  Εάν το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της τεκμηρίωσης είναι θετικό, τότε θα ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασης της διαπίστευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΣΥΔ,

                    Β.     Εάν το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της τεκμηρίωσης είναι αρνητικό, τότε θα διενεργείται ή επιπρόσθετη αξιολόγηση γραφείων ή διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης ή περαιτέρω ανασκόπηση τεκμηρίωσης, αναλόγως τα ευρήματα της αρχικής ανασκόπησης.

Τέλος, εκτιμάται ότι από 01.03.2020 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ΕΛΟΤ ISO 22301:2019.

Αναζήτηση