ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016

Κατόπιν απόφασης του International Accreditation Forum (IAF) καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της νέας έκδοσης (2016) του Προτύπου  ISO 13485. Η μεταβατική περίοδος λήγει την 31η Μαρτίου 2019.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 13485:2016. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2012, που καλύπτονται από τη διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ., δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (31.3.2019). Σημειώνεται επίσης ότι οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης που εκδίδουν πιστοποιητικά κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του Προτύπου, το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

 1. Μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2018 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016.
 2. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
 3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31 Μαρτίου 2019), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2012.
 4. Τέλος, το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου 2018, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης πρέπει :
 • Να υποβάλουν αίτηση επέκτασης της διαπίστευσης λαμβάνοντας υπόψη το Annex 1 του εγγράφου IAF MD 8:2017. Συγκεκριμένα, στην αίτηση επέκτασης πρέπει να καταγραφούν οι κύριες τεχνικές περιοχές (Main Technical Areas), οι τεχνικές περιοχές (Technical Areas) και οι αντίστοιχοι πιστοποιημένοι πελάτες του φορέα. Όπως αναφέρεται στο IAF MD 8:2017, στις περιπτώσεις πελατών που δεν υπάρχει παραγωγή προϊόντων για ιατρική χρήση, συμπληρώνονται οι τεχνικές περιοχές του πίνακα 1.7. Επίσης,
 • να ενημερώσουν γραπτώς το Ε.ΣΥ.Δ., για την ετοιμότητά τους να πιστοποιούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση,
 • να υποβάλλουν την σχετική ανάλυση διαφορών (gap analysis).

Το Ε.ΣΥ.Δ. θα ελέγχει την επάρκεια των φορέων πιστοποίησης κατά τη διάρκεια των τακτικών επιτηρήσεων ή επαναξιολογήσεων. Έκτακτες αξιολογήσεις με σκοπό την μετάβαση στο ISO 13485:2016 δεν προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν, εκτός εάν ζητηθεί εγγράφως από κάποιο ενδιαφερόμενο φορέα πιστοποίησης.

 1. Οι αξιολογήσεις του Ε.ΣΥ.Δ. από 1.1.2018 θα γίνονται με βάση την νέα έκδοση του Προτύπου. Σημειώνεται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγησης και διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. είναι :
 • η αξιολόγηση των κεντρικών γραφείων του αξιολογούμενου φορέα πιστοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την αξιολόγηση του σχετικού gap analysis, του σχεδίου μετάβασης, της εσωτερικής επιθεώρησης, της ανασκόπηση της διοίκησης, της αντίστοιχης τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας και των αρχείων εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού, και
 • η πραγματοποίηση των ορισθεισών επιτόπιων αξιολογήσεων σε πιστοποιημένους (ή υπό πιστοποίηση) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016 πελάτες τους. Επισημαίνεται ότι οι επιτόπιες αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την αξιολόγηση των γραφείων του φορέα πιστοποίησης. Για την μετάβαση στο νέο Πρότυπο απαιτείται τουλάχιστον μία επιτόπια αξιολόγηση με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016.

               

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι :

 • η εφαρμογή του εγγράφου IAF MD 9:2017 (όπως και του IAF MD 8:2017) είναι υποχρεωτική για τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης συστημάτων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485,
 • Κατά τον τετραετή κύκλο διαπίστευσης (1η Επιτήρηση έως και Επαναξιολόγηση) πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία επιτόπια αξιολόγηση για κάθε κύρια τεχνική περιοχή του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485.

Αναζήτηση