ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ FSSC 22000 ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FSSC 22000 v5

Το αναθεωρημένο σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 έκδοση 5 δημοσιεύτηκε από τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος τον Ιούνιο 2019. Η εν λόγω αναθεώρηση έρχεται σε συνέχεια της έκδοσης της αναθεώρησης του προτύπου ISO 22000:2018 και της ανάγκης αποσαφήνισης ορισμένων απαιτήσεων που εισήχθησαν στην έκδοση 4.1 και εναρμόνισης με τις απαιτήσεις των εγγράφων GFSI Benchmarking Requirements έκδοση 7.2 και ΕΑ-1/22.

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ιδιοκτήτη του Σχήματος, η έκδοση 5 του FSSC 22000 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 01.01.2020. Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφές ότι, προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ η διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους ως προς την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5 και να έχει εκδοθεί το επικαιροποιημένο ως προς την αναφορά σε αυτήν ΕΠΕΔ τους, μέχρι την 31.12.2019. Σε αντίθετη περίπτωση, η υφιστάμενη διαπίστευση ως φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 θα ανασταλεί στις 31.12.2019 και έως την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης μετάβασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5 και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες που έχουν διαμορφωθεί από τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο Requirements for the FSSC 22000 version 5 upgrade process (date: May 2019, version: 3.0, number: 2287449), το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

Α. Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη διαπιστευμένοι πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές αλλαγές/τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5 ακολουθώντας τα βήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2 του εγγράφου Requirements for the FSSC 22000 version 5 upgrade process (date: May 2019, version: 3.0, number: 2287449).

Β. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

1. Το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται πλέον αιτήσεις (αρχικές και επέκτασης) σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5.

2. Οι ήδη διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ. αίτηση για την προσαρμογή της υφιστάμενης διαπίστευσής τους στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5, συνοδευόμενη από το σύνολο της αναθεωρημένης τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης του φορέα. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη τεκμήρια σχετικά με τα σημεία 3a i-iv, 3b & 3c του εγγράφου Requirements for the FSSC 22000 version 5 upgrade process (date: May 2019, version: 3.0, number: 2287449). Η αίτηση και η συνοδευτική αυτής τεκμηρίωση αναμένεται να έχουν υποβληθεί στο Ε.ΣΥ.Δ. το αργότερο μέχρι την 30.09.2019. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της επάρκειας της ως άνω τεκμηρίωσης μέσω ανασκόπησής της από ομάδα αξιολόγησης και εφόσον αυτή κριθεί ικανοποιητική κατόπιν και της αποκατάστασης τυχόν ευρημάτων που ενδεχομένως εντοπιστούν, θα προβεί στην χορήγηση της σχετικής διαπίστευσης. Η επαλήθευση της εφαρμογής της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v5 θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσεχούς αξιολόγησης επιτήρησης ή ανανέωσης της διαπίστευσης εκάστου φορέα πιστοποίησης.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018 συνιστά προαπαιτούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης στην αναθεωρημένη έκδοση 5 του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000.

Αναζήτηση