ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO/IEC 27006:2015/Amd1:2020

Οι φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO/IEC 27001) διαπιστεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 και ISO/IEC 27006.

Από 27η Μαρτίου 2020 είναι διαθέσιμη η αναθεωρημένη έκδοση του Προτύπου ISO/IEC 27006:2015/Amd1:2020. Σημειώνεται ότι στην νέα έκδοση του 2020 τροποποιούνται έξι παράγραφοι της αντίστοιχης έκδοσης του 2015.

Στις 27 Ιουλίου 2020, η IAF έλαβε την απόφαση «Transitional Arrangement for ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.iaf.nu/articles/%20ISO_IEC_27006_2015_AMD_1_2020_Transitional_Arrangement_/661 . Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία μετάβασης στο ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 είναι η 31.03.2022. Επίσης, η απόφαση ορίζει ότι οι αξιολογήσεις για τις μεταβάσεις θα γίνονται στα γραφεία των φορέων πιστοποίησης κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις τους. Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την ανωτέρω απόφαση της IAF και αποφασίζει τα κάτωθι σχετικά με χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την μετάβαση της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριών :

  1. Καταληκτική ημερομηνία μετάβασης στο ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 είναι: 31.03.2022.
  1. Εφεξής οι αρχικές αξιολογήσεις γίνονται σύμφωνα με το ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015.
  1. Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να στείλουν στο Ε.ΣΥ.Δ., το αργότερο μέχρι την 31.12.2020, τα ακόλουθα:

              α) Την αίτηση επέκτασης της διαπίστευσης.

              β) Ανάλυση των αλλαγών και προσδιορισμός των μέτρων που απαιτούνται για την προσαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης.

              γ) Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των επιθεωρητών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

              δ) Επικαιροποιημένα έγγραφα και διαδικασίες σχετικές με πιστοποίηση ISO/IEC 27001.

              Οι φορείς που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, θα πρέπει κοινοποιήσουν στο Ε.ΣΥ.Δ., την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

  1. Οι αξιολογήσεις μετάβασης θα γίνονται στο πλαίσιο των ετήσιων επιτηρήσεων, με την προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί εγκαίρως και πριν την ημερομηνία αξιολόγησης στην διεύθυνση διαπίστευσής του Ε.ΣΥ.Δ. η αίτηση και η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο 3.

Αναζήτηση