ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025:2017

Δεδομένης της από 1.12.2017 ισχύος της νέας έκδοσης του ISO/IEC 17025:2017 και της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 30.11.2020 και προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του Προτύπου, το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

  1. Όλα τα πιστοποιητικά διαπίστευσης Εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025:2005 δεν θα έχουν διάρκεια ισχύος που θα υπερβαίνει την 30.11.2020.
  2. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα δέχεται από 1.7.2018 αιτήσεις διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2017 και αιτήσεις για μετάβαση στο ISO/IEC 17025:2017 από Εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17025:2005.
  3. Σε κάθε περίπτωση, τα Εργαστήρια που αιτούνται διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2017  και τα Εργαστήρια που αιτούνται μετάβασης στο ISO/IEC 17025:2017 θα πρέπει να αποστέλλουν με την αίτηση τους, απαραίτητα, (ειδάλλως δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση) την τεκμηρίωση που θα ορίζεται στην αίτηση διαπίστευσης και στην αίτηση μετάβασης. Για την πραγματοποίηση της μετάβασης η αίτηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη, αλλιώς θα πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο σε συμπληρωματική επίσκεψη.
  4. To Ε.ΣΥ.Δ. θα δέχεται μέχρι τις 31.10.2018 αιτήσεις διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025:2005.
  5. To Ε.ΣΥ.Δ. θα σταματήσει στις 28.2.2019 τις διαδικασίες αρχικής αξιολόγησης κατά ISO/IEC 17025:2005 και στις 31.5.2019 τις αποφάσεις για αρχική διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005. Σε περίπτωση που υπάρχουν Εργαστήρια που είτε δεν έχουν αξιολογηθεί κατά ISO/IEC 17025:2005 έως 28.2.2019 είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες διαπίστευσης (αποστολή τελικής έκθεσης από Επικεφαλής Αξιολογητή)  έως τις 1.6.2019 θα απαιτείται επιτόπια αξιολόγηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017.
  6. Εάν δεν έχει γίνει στο πλαίσιο τακτικών επισκέψεων ή κατόπιν αιτήματος του Εργαστηρίου επίσκεψη για την αξιολόγηση της μετάβασης στο ISO/IEC 17025:2017 έως τις 15.9.2020, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης έως τις 30.11.2020 και το Εργαστήριο να χρειαστεί να επανυποβάλλει αίτηση για διαπίστευση, στις 1.12.2020.

Αναζήτηση