ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 20000-1:2018

Το International Accreditation Forum (IAF) καθόρισε ως μεταβατική περίοδο για την μετάβαση από το Πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2011 στο Πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2018 τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου (30.09.2018), δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2021.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO/ΙΕC 20000-1:2018. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO/ΙΕC 20000-1:2011 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (29.9.2021). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου προτείνεται το Εθνικό  Συμβούλιο να αποφασίσει το κάτωθι χρονοδιάγραμμα ενεργειών:

  1. Το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται πλέον αιτήσεις αποκλειστικά σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Προτύπου ISO/ΙΕC 20000-1:2018.
  2. Μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ΙΕC 20000-1:2018.
  3. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ΙΕC 20000-1:2018 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος ποιότητάς τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
  4. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (29.09.2021), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το ΠρότυποISO/ΙΕC 20000-1:2011.
  5. Τέλος, οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς το Ε.ΣΥ.Δ. έως 30.09.2019, για την ετοιμότητά τους να πιστοποιούν σύμφωνα με τη νέα έκδοση. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα ελέγχει την επάρκειά τους κατά τη διάρκεια των τακτικών επιτηρήσεων ή επαναξιολογήσεων. Έκτακτες αξιολογήσεις με σκοπό την μετάβαση στο ISO/ΙΕC 20000-1:2018 δεν θα πραγματοποιηθούν, εκτός εάν ζητηθεί εγγράφως από κάποιο ενδιαφερόμενο Φορέα Πιστοποίησης. Για την διαδικασία μετάβασης των διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης επέκτασης διαπίστευσης στο Ε.ΣΥ.Δ.
  6. Εκτιμάται ότι από 30.9.2019 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ISO/ΙΕC 20000-1:2018. Σημειώνεται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγησης και διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ. είναι :
    • η αξιολόγηση των κεντρικών γραφείων του αξιολογούμενου φορέα πιστοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την εξέταση του σχετικού gap analysis, της αντίστοιχης τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας και των αρχείων εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού και
    • η πραγματοποίηση επιτόπιας αξιολόγησης σε πιστοποιημένο (ή υπό πιστοποίηση) πελάτη του φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/ΙΕC 20000-1:2018. Επισημαίνεται ότι οι επιτόπιες αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την αξιολόγηση των γραφείων του φορέα πιστοποίησης.

Αναζήτηση