ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use, δημοσιεύτηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στις 21 Αυγούστου 2018, σε συνέχεια της αναθεώρησης της προηγούμενης έκδοσης του 2011.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση (Ιnternational Αccreditation Forum – IAF), προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 50001:2018 από την ημερομηνία έκδοσής του με καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου 2021.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 50001:2018. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 50001:2011 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (21.8.2021). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του IAF Resolution 2017-14 – Transitional Arrangements for the revision of ISO 50001:2011 το Συμβούλιο αποφάσισε τα κάτωθι:

Το ΕΣΥΔ θα δέχεται αιτήσεις για την αξιολόγηση στο πρότυπο ISO 50001:2018 από την 1η Μαρτίου 2019

Εκτιμάται ότι από 01-03-2019 το Ε.ΣΥ.Δ. θα έχει την δυνατότητα διενέργειας αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης συστημάτων ISO 50001:2018. Σημειώνεται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγησης και διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ είναι :

  • η αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία του αξιολογούμενου φορέα πιστοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την εξέταση του σχετικού gap analysis, της αντίστοιχης τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας και των αρχείων εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού και
  • η πραγματοποίηση των ορισθεισών επιτόπιων αξιολογήσεων σε πιστοποιημένους (ή υπό πιστοποίηση) κατά ISO 50001:2018 πελάτες τους. Επισημαίνεται ότι οι επιτόπιες αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την αξιολόγηση στα γραφεία του φορέα Πιστοποίησης.
  • Οι Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της μετάβασης εντός 18 μηνών από την έκδοση του προτύπου (21 Φεβρουαρίου 2020).
  • Οι Φορείς Πιστοποίησης παύουν να διενεργούν επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων των  αρχικών, επιτηρήσεων και επαναπιστοποιήσεων στο πρότυπο ISO 50001:2011 μετά την παρέλευση 18 μηνών (21 Φεβρουαρίου 2020) από την ημερομηνία έκδοσης του αναθεωρημένου προτύπου.
  1. Μετά την 21η  Αυγούστου 2021 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018.
  2. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας που εφαρμόζουν για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
  3.  Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (21 Αυγούστου 2021), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011.

Αθήνα, 12.02.2019
Ε.ΣΥ.Δ
Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων

Αναζήτηση