ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ FSSC 22000 ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ FSSC 22000 v4

Το αναθεωρημένο σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 έκδοση 4 δημοσιεύτηκε από τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος τον Δεκέμβριο 2016. Σε συνέχεια της έκδοσης του εγγράφου GFSI Benchmarking Requirements, της αξιολόγησης της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος από τον hAB RvA σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγγράφου ΕΑ 1/22 και των σχολίων που ελήφθησαν από φορείς πιστοποίησης και διαπίστευσης, ακολούθησε η δημοσίευση της επικαιροποίησης της έκδοσης 4 στην έκδοση 4.1.
Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ιδιοκτήτη του Σχήματος, η έκδοση 4 του FSSC 22000 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από 01.01.2018. Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφές ότι, προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ η διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους ως προς την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4 και να έχει εκδοθεί το επικαιροποιημένο ως προς την αναφορά σε αυτήν ΕΠΕΔ τους, μέχρι την 31.12.2017. Σε αντίθετη περίπτωση, η υφιστάμενη διαπίστευση ως φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 θα ανασταλεί στις 31.12.2017 και έως την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης μετάβασης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4 και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες που έχουν διαμορφωθεί από τον Ιδιοκτήτη του Σχήματος από αυτές περιγράφονται στο έγγραφο Requirements for FSSC 22000 version 4 upgrade audits (date: 21.07.2017, number: 4057305), το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

 Α.    Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη διαπιστευμένοι πρέπει άμεσα να προβούν στις σχετικές αλλαγές/τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4 ακολουθώντας τα βήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 του εγγράφου Requirements for FSSC 22000 version 4 upgrade audits (date: 21.07.2017, number: 4057305).

 Β.    Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

  1. Το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται πλέον αιτήσεις (αρχικές και επέκτασης) αποκλειστικά σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4.
  2. Οι ήδη διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ. αίτηση για την προσαρμογή της υφιστάμενης διαπίστευσής τους στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4, συνοδευόμενη από την τεκμηρίωση που προβλέπεται  στα σημεία 2.1a-2.1e της παραγράφου 2.1 του εγγράφου Requirements for FSSC 22000 version 4 upgrade audits (date: 21.07.2017, number: 4057305). Η αίτηση και η συνοδευτική αυτής τεκμηρίωση αναμένεται να έχουν υποβληθεί στο Ε.ΣΥ.Δ. μέχρι την 31.08.2017. Το Ε.ΣΥ.Δ. θα πραγματοποιήσει επαλήθευση της ως άνω τεκμηρίωσης μέσω ανασκόπησής της από ομάδα αξιολόγησης και εφόσον αυτή κριθεί ικανοποιητική κατόπιν και της αποκατάστασης τυχόν ευρημάτων που ενδεχομένως εντοπιστούν, θα προβεί στην χορήγηση της σχετικής διαπίστευσης. Η επαλήθευση της εφαρμογής της αναθεωρημένης έκδοσης του σχήματος πιστοποίησης FSSC 22000 v4 θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσεχούς αξιολόγησης επιτήρησης ή ανανέωσης της διαπίστευσης εκάστου φορέα πιστοποίησης.

Αναζήτηση