Χαρακτηρισμός- Τύποι μη Συμμορφώσεων (ΕΣΥΔ ΟΕΕ- 7)