ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι δικαίωμα. Είναι πλέον υποχρέωση η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHS – Occupational Health and Safety) αλλά και ένας από τους στόχους των δημόσιων αρχών και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.

Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες της πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης για την ασφάλεια στην εργασία και δοκιμών που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων μειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ενσωματώνοντας την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στις επιχειρήσεις.