Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τις ενέργειες ενίσχυσης αναγνωσιμότητας & προώθησης της αξίας της Διαπίστευσης

Αναρτήθηκε στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 187807 ο Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τις ενέργειες ενίσχυσης αναγνωσιμότητας & προώθησης της αξίας της Διαπίστευσης με καταληκτική ημερομηνία προσφορών 05/04/2023 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία.

espd-request-v2 (10)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ 7 ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

Αναζήτηση