ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ / ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση Φορέων Πιστοποίησης που διενεργούν επιθεωρήσεις συστημάτων:

 • διαχείρισης της Ποιότητας κατά το Πρότυπο EΛOT EN ISO 9001,
 • περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001,
 • διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το Πρότυπο EΛΟΤ 1801 ή/και ΕΛΟΤ ISO 45001,
 • επιχειρησιακής συνέχειας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22301,
 • διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 39001 και
 • διαχείρισης ΙΤ κατά το Πρότυπο ISO 20000-1,
 • διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤEN ISO/IEC 27001,
 •  διαχείρισης συστημάτων καταπολέμησης της δωροδοκίας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001,
 •  διαχείρισης ποιότητας προϊόντων για ιατρική χρήση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13485.

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ 02/ 06/ 9.5.2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Κανονισμοί & Έγγραφα / Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών / Kριτήρια Αξιολογητών), είναι:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τεκμηρίωση άλλης παρεμφερούς με το τεχνικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση δοκιμών ειδικότητας,
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) και
 • Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στους αντίστοιχους ή σχετικούς τομείς.

Σημαντικό προσόν των υποψηφίων θεωρείται η κατάρτιση στις απαιτήσεις των Προτύπων. Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να δηλώσουν εάν παρέχουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, κ.τ.λ. υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μέσω τηλεομοιοτύπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου ή περιβαλλοντικών επαληθευτών του Ε.ΣY.Δ.), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες), όπου να αναφέρεται σαφώς η σχετική, με τα αναφερόμενα πεδία, εμπειρία.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολογητών Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με τη σημείωση: Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου.

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521.

Αναζήτηση