Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων «Αναβάθμιση και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ψηφιακό μετασχηματισμό & βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΣΥΔ.»

Αναρτήθηκε στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 187813 ο Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων «Αναβάθμιση και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ψηφιακό μετασχηματισμό & βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΣΥΔ.» με καταληκτική ημερομηνία προσφορών 03/10/2023 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

 

Αναζήτηση