ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.

Καλλιθέα, 9 Απριλίου 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε, τα Εργαστήρια, τους Διοργανωτές Διεργαστηριακών Δοκιμών, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Ελέγχου και τους Επαληθευτές σε σχέση με τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας εξαιτίας των κρουσμάτων Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Τις έως τώρα οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού (Covid-19)
  2. Τις επισημάνσεις του ILAC (Διεθνής Οργανισμός Διαπίστευσης Εργαστηρίων) https://ilac.org/latest_ilac_news/potential-impact-of-coronavirus-outbreak-on-accreditation-activities/
  3. Τις επισημάνσεις του IAF (Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης) https://www.iaf.nu/articles/IAF_Statement_on_COVID19/636

και προκειμένου να προστατευθεί το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ., οι αξιολογητές του και οι πελάτες του, χωρίς να διακυβευτεί η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της διαπίστευσης:

-Αν κάποιες από τις αξιολογήσεις μπορούν να αναβληθούν, χωρίς να διακυβεύεται η ισχύς και η αξιοπιστία του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα/εργαστηρίου, θα αναβάλλονται, τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαϊου.

-Για περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να υπάρξει αναβολή, προτείνεται, εφόσον είναι εφικτό, δεδομένης της φύσης και της αναγκαιότητας της αξιολόγησης καθώς και της διασυνδεδεμένης διακινδύνευσης, η αξιολόγηση να γίνεται εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναβολή της επιτόπιας επίσκεψης, η οποία εάν χρειάζεται, θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οι λεπτομέρειες για το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον τρόπο πραγματοποίησης τυχόν αξιολογήσεων εξ αποστάσεως θα ρυθμιστούν σε συνεννόηση με τον ορισμένο διαχειριστή διαπίστευσης, εφόσον  χρειαστεί να πραγματοποιηθεί τέτοια αξιολόγηση.

Αναλόγως των εξελίξεων και μετά το τέλος Μαϊου η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σύμφωνα και με τις οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου.

Σπυρίδων Ποδάρας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Αναζήτηση