9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι:

 «Διαπίστευση, Υποστηρίζει την Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Στο κοινό μήνυμα τους οι Πρόεδροι των Παγκόσμιων Οργανισμών IAF & ILAC τονίζουν την στενή στρατηγική εταιρική σχέση και τεχνική συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), καθώς αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η διαπίστευση στην επίτευξη του προγράμματος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των επιπτώσεών του στη βιομηχανική και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) αντιπροσωπεύουν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος ώστε να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως φτώχεια, ανισότητες, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική υποβάθμιση και δικαιοσύνη.

Οι τεχνικές και λειτουργικές βάσεις που είναι κρίσιμες για τη λειτουργία των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων κοινωνιών παρέχονται μέσω της διαπίστευσης η οποία υποστηρίζει στόχους πολιτικής σε τομείς όπως το διασυνοριακό εμπόριο, η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των βιομηχανιών και των υποδομών. Επίσης, πρέχει μια αξιόπιστη πλατφόρμα για τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και την επαλήθευση απαιτήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθώντας να διασφαλιστεί και να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Διαπίστευσης 2021 έχει επιλεγεί για να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαπίστευσης για να υποστηρίξουν την Ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρέχει την ευκαιρία στα μέλη των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης ILAC και IAF να μοιραστούν παραδείγματα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η επίτευξη στόχων όπως η αύξηση του εμπορίου, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ασφάλειας και η βελτίωση της γενικής συνολικής ποιότητας της παραγωγής σε μια οικονομία. Το θέμα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως έναυσμα για την εξέλιξη και να διασφαλίσει ότι η διαπίστευση θα εξακολουθήσει να είναι σχετική ενόψει ολοένα και πιο γρήγορων τεχνολογικών καινοτομιών, των επιπτώσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και των απειλών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και τη μείωση πόρων.

Η Διαπίστευση αποτελεί έναν κρίσιμο ακρογωνιαίο λίθο που υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις τρεις αλληλένδετες θεματικές προτεραιότητες: δημιουργία κοινής ευημερίας, προώθηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και προστασία του περιβάλλοντος.

Αναζήτηση