Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ.


Καλλιθέα, 16 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε, τα Εργαστήρια, τους Διοργανωτές Διεργαστηριακών Δοκιμών, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Ελέγχου και τους Επαληθευτές σε σχέση με τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας εξαιτίας των κρουσμάτων Covid-19 και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις έως τώρα οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού (Covid-19)

2. Τις επισημάνσεις του ILAC (Διεθνής Οργανισμός Διαπίστευσης Εργαστηρίων) https://ilac.org/latest_ilac_news/potential-impact-of-coronavirus-outbreak-on-accreditation-activities/

3. Τις επισημάνσεις του IAF (Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης) https://www.iaf.nu/articles/IAF_Statement_on_COVID19/636  

και προκειμένου να προστατευθεί το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ., οι αξιολογητές του και οι πελάτες του, χωρίς να διακυβευτεί η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της διαπίστευσης:

 

-Αν κάποιες από τις αξιολογήσεις μπορούν να αναβληθούν, χωρίς να διακυβεύεται η ισχύς και η αξιοπιστία του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα/εργαστηρίου, θα αναβάλλονται, τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαρτίου.

-Για περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να υπάρξει αναβολή, προτείνεται, εφόσον είναι εφικτό, δεδομένης της φύσης και της αναγκαιότητας της αξιολόγησης καθώς και της διασυνδεδεμένης διακινδύνευσης, η αξιολόγηση να γίνεται εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναβολή της επιτόπιας επίσκεψης, η οποία εάν χρειάζεται, θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Οι λεπτομέρειες για το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον τρόπο πραγματοποίησης τυχόν αξιολογήσεων εξ αποστάσεως θα ρυθμιστούν σε συνεννόηση με τον ορισμένο διαχειριστή διαπίστευσης, εφόσον  χρειαστεί να πραγματοποιηθεί τέτοια αξιολόγηση.

-Όσες αξιολογήσεις βρίσκονται εκτός έδρας των αξιολογητών και θα πρέπει για εξαιρετικούς λόγους να πραγματοποιηθούν, δεν θα χρησιμοποιούνται ΜΜΜ, αλλά αυτοκίνητο, κατόπιν δυνατότητας πραγματοποίησης της αξιολόγησης  εκ μέρους του αξιολογούμενου οργανισμού, διαθεσιμότητας των αξιολογητών και έγκρισης της μετακίνησης από τη διοίκηση του Ε.ΣΥ.Δ.

Αναλόγως των εξελίξεων και μετά το τέλος Μαρτίου η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σύμφωνα και με τις οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου.

 

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr