Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πλοία, Σκάφη Αναψυχής, Εξοπλισμός Πλοίων, Λιμένες κλπ)


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.

 

Για τη συγκρότηση ομάδων Αξιολόγησης Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου Προϊόντων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, το Ε.ΣΥ.Δ. αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα, όπως περιγράφονται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/axiologites/krita_9_5_2019.pdf

 

είναι τα εξής:

 

1.    Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή ισοδύναμος, σε σχετικό με το υπό αξιολόγηση τεχνικό πεδίο.

 

2.    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower).

 

3.    Τουλάχιστον πρόσφατη 5ετής εργασιακή εμπειρία σε θέματα όπως :

 

·          Μελέτη/Σχεδίαση/Κατασκευή Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής,

·          Επιθεωρήσεις Πλοίων και Έλεγχοι Λιμενικών Εγκαταστάσεων

·          Εφαρμογή των Διεθνών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (SOLAS, MARPOL, COLREG, ICLL, ITC 1969, κλπ) και των Διεθνών Ναυτιλιακών Κωδίκων (IBC, BCH, IGS, HSC, IMDGC, IMSBC, ISM, ISPS κλπ),

·          Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης που σχετίζονται με Σκάφη Αναψυχής και Εξοπλισμό Πλοίων (2013/53/ΕΕ, 2014/90/ΕΕ), καθώς και της συναφούς εθνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας.

 

Πρόσθετα προσόντα σχετικά με θέματα ποιότητας θα αξιολογηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΑ.

 

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να συνεργάζονται με φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/aitiseis/AAF__20_10_2014.doc, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες). 

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολογητών Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των Εμπειρογνωμόνων είναι 180€ και η ετήσια απασχόληση σε αξιολογήσεις εξαρτάται από τις ανάγκες του Ε.ΣΥ.Δ..

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 30.09.2019, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., στη διεύθυνση ploumpis@esyd.gr με τη σημείωση: «Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου  Προϊόντων του ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ».

Πληροφορίες: κος Ν. Πλούμπης, τηλ. 210 7204521

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd[at]esyd.gr, website: http://www.esyd.gr, Παράπονα:complaints[at]esyd.gr
Δ/νση Φορέων:bodiesdiv1[at]esyd.gr, Δ/νση Εργαστηρίων: labsdivision[at]esyd.gr