Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
Ε.ΣΥ.Δ.
         
Επικοινωνία Intranet
Αρχική Σελίδα / Προβολή Νέων, Άρθρων, Ανακοινώσεων
Το ΕΣΥΔ
To Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης
Η Στελέχωση του ΕΣΥΔ
Τεχνικές Επιτροπές
Κατάλογος Αξιολογητών
Διεθνής Συνεργασία
Πρόσβαση
Ιδρυτικός νόμος της Α.Ε.
Κανονισμοί & Έγγραφα
Κανονισμοί & Έγγραφα Aξιολογητών
Διαδικασίες
Ενημέρωση
Κανονισμοί
Κριτήρια, Κατευθυντήριες Οδηγίες
Mνημόνια για την Ποιότητα
Οδηγίες Εργασίας
Εκδόσεις & Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Ανακοινώσεις
Έντυπα Αιτήσεων
Αιτήσεις για τη Διαπίστευση
Αιτήσεις Υποψηφίων Αξιολογητών / Εμπειρογνωμών
Πίνακας Συμμετοχής Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Πίνακες Διαπιστεύσεων
Κατάλογοι Φορέων και Εργαστηρίων
Αναζήτηση Φορέων και Εργαστηρίων
Πληροφορίες για τη Διαπίστευση
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ.


ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ν.π.ι.δ.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας του ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ., Θησέως 7, Καλλιθέα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Ε.ΣΥ.Δ.

Κτίριο Ε.ΣΥ.Δ. (έδρα) Θησέως 7, Καλλιθέα 

 

1 άτομο 3 ώρες /μέρα κατά προτίμηση  06:00 - 09:00

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Πρόσκλησης

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα www.esyd.gr ,

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

08-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ ΕΣΥΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υπηρεσίες Καθαριότητας  ΤΟΥ ν.π.ι.δ. Ε.ΣΥ.Δ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5.160,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

6.398,40€

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δώδεκα (12) μήνες

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ένας (1) μήνας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ιδία έσοδα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σαράντα πέντε ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

 

1.       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.1 Εξοπλισμός Γραφείων

Καθαρισμός επιφάνειας σε όλα τα έπιπλα γραφείων καθώς και τα αντικείμενα αυτών όπως τηλέφωνα, συρταριέρες κ.λ.π. και πλαϊνά αυτών.

 • Άδειασμα καλαθιών αχρήστων.
 • Απομάκρυνση των απορριμμάτων και τοποθέτηση αυτών στους κάδους του Δήμου.
 • Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των αχρήστων.
 • Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων.
 • Καθαρισμός όλων των συσκευών γραφείου.
 • Ξεσκόνισμα αρχειοθηκών, ντουλαπιών κλπ οριζόντιων επιφανειών.
 • Τοπικός καθαρισμός αποτυπωμάτων σε πρίζες, πόρτες, χειρολαβές. 

1.2 Δάπεδα

 • Πλακάκι – Μάρμαρο – Πλαστικό: Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα με τα κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα όλων των δαπέδων.
 • Καθαρισμός πάρκινγκ μία φορά το μήνα.

1.3 Τουαλέτες

 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, καθρέπτες.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά των πλακιδίων μία φορά την εβδομάδα.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με τα κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά μέσα.
 • Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών.
 • Κατά τον χρόνο του καθαρισμού θα τοποθετούνται χαρτιά υγείας, κρεμοσάπουνο κλπ.
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων, με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. 

1.4 Κουζίνα

 • Καθαρισμός όλων των εξωτερικών καθώς και εσωτερικών επιφανειών των ντουλαπιών.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των νεροχυτών.
 • Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά όλων των πλακιδίων.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα. 

1.5 Διαχωριστικοί Υαλοπίνακες

 • Στα διαχωριστικά θα γίνεται εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών και πλύσιμο όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Οι υαλοπίνακες, Θα πλένονται εσωτερικά και εξωτερικά όπου υπάρχει πρόσβαση.

1.6 Κλιμακοστάσια

 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.
 • Καθαρισμός των κουπαστών.

1.7 Ασανσέρ

 • Εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, πλαϊνά και καθρέφτες.
 • Σκούπισμα και κατόπιν σφουγγάρισμα του δαπέδου με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.

1.8 Υαλοπίνακες Παραθύρων

 • Καθαρισμός εσωτερικών υαλοπινάκων μία φορά το μήνα, όπου υπάρχει πρόσβαση.

1.9 Καθαρισμός Εξωτερικών Υαλοπινάκων

 • Καθαρισμός εξωτερικών υαλοπινάκων με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, όποτε απαιτείται με ξεχωριστή χρέωση.

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.

 • Καθημερινά τουαλέτες και σκουπίδια/καλαθάκια
 • Καθημερινό ξεσκόνισμα οριζόντιες επιφάνειες γραφείων.
 • Καθαρισμός πληκτρολογίων και οθόνες PC(στεγνά πανάκια) και τηλέφωνα
 • Σκούπισμα-σφουγγάρισμα καθημερινά
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κεντρικού κλιμακοστάσιου 2 φορές την εβδομάδα
 • Γυάλινη είσοδος κτιρίου με ΑΖΑΧ κάθε ημέρα
 • Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών υαλοπινάκων,  ισογείου, 1 φορά το μήνα

Για τις ως άνω εργασίες το κόστος των υλικών επιβαρύνει την εταιρεία που θα αναλάβει την καθαριότητα .

 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Ειδικότερα να τηρεί τις διατάξεις του Άρθρου 68 του Νόμου 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του Άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ/Α/88).

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι τις 16-11-2018 και ώρα 10:30 είτε ηλεκτρονικά είτε  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Θησέως 7, Καλλιθέα .

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2009, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.)
Θησέως 7, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7204600, Fax: 210 7204555
e-mail: esyd@esyd.gr, website: http://www.esyd.gr